Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Funkcjonowanie rodziny wspierającej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U.2018 r. poz. 998 ze zm.)   

 

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

 

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • przebywa na stałe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Aby zostać rodziną wspierającą  należy:

  • złożyć wniosek o ustanowienie rodziny  wspierającej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach (wniosek do pobrania w zakładce pliki do pobrania)
  • udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
  • uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach,
  • podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

 

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

 

Do pobrania: Wniosek kandydata wraz z oświadczeniem

 

                                                                                       Kierownik

                                                                                        Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                         Ewa Ziubrzycka-Bień