Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o świadczenia rodzinne

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Administratorem Państwa   danych   osobowych   jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w  Tułowicach ul. Porcelanowa 8 (dalej: Administrator). Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:

  • pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • listownie: Inspektor ochrony danych - na adres Administratora danych podany wyżej

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest  możliwy wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących zasad ubiegania się o świadczenia rodzinne .

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przyjęcia wniosku, oraz dokumentowania i załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2018 poz. 2220 t.j. ze zm.)
  • 6 ust. 1 lit c) i lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Dostęp do Państwa danych będą miały jedynie podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, dostawcy usług hostingowych, doradczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informujemy, że podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu załatwienia sprawy.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów  prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. przez okres 10 lat  licząc od momentu zakończenia sprawy