Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o świadczenie z pomocy społecznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tułowicach ul. Porcelanowa 8 (dalej: Administrator). Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Porcelanowa 8; 49-130 Tułowice
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://epuap.gov.pl
 • poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 77 4600671; 77 4600673

Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:

 • pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie: Inspektor ochrony danych, (Nazwa jednostki i adres )

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest  możliwy wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących zasad ubiegania się o świadczenia i przyznawania  świadczeń .

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przyjęcia wniosku, oraz dokumentowania i załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają,

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 t.j. ze zm.)
 • 6 ust. 1 lit c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Dostęp do Państwa danych będą miały jedynie podmioty ściśle współpracujące z Administratorem w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych,  dostawcy usług hostingowych, doradczych, w tym prawniczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty i instytucje których dostęp do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informujemy, że podanie danych jest niezbędne, w celu załatwienia sprawy.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów  prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. przez okres 10 lat  licząc od momentu zakończenia sprawy