Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie dodatku energetycznego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tułowicach ul. Porcelanowa 8 (dalej: Administrator). Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Porcelanowa 8; 49-130 Tułowice
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://epuap.gov.pl
 • poprzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie: 77 4600671; 77 4600673

Mogą się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych:

 • pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • listownie: Inspektor ochrony danych - na adres Administratora danych podany wyżej

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest  możliwy wyłącznie w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących prowadzonych postępowań w sprawie dodatku energetycznego.  

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym, w celu przyjęcia wniosku, oraz dokumentowania i załatwienia sprawy o wypłatę dodatku energetycznego .

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi:

 • 6 ust. 1 lit c) i lit. e) RODO, w związku z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 756, z poźn zm) 
 • 6 ust. 1 lit.a) RODO, tj. w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych w przypadku podania we wniosku numeru telefonu do kontaktu w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Dostęp do Państwa danych będą miały jedynie podmioty realizujące zadania na rzecz Administratora danych w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, tj. dostawcy usług hostingowych, doradczych, obsługi technicznej i serwisowej w zakresie IT, operatorzy pocztowi oraz podmioty i instytucje których dostep do danych możliwy jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do usunięcia danych osobowych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informujemy, że podanie danych jest obowiązkowe, w celu rozpatrzenia sprawy, za wyjątkiem informacji podanej w oparciu o zgodę, która to informacja nie jest wymagana i nie ma wpływu na rozpatrzenie wniosku .

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe na podstawie  obowiązujących przepisów  prawa, przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego.