W dniu 22 kwietnia 2021 roku Gmina Tułowice, reprezentowana przez Panią Ewę Ziubrzycką – Bień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach , zawarła z Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim umowę w sprawie  wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Realizowane w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 25 933,50 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 25 933,50 zł

Okres realizacji: od maja 2021 roku do grudnia 2021 roku.

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym staje się więc dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

Zadania do realizacji w ramach Programu:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu pomoc uczestnikom w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakłada się, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj.:

 1. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacji.

Zadanie realizowane będzie w formie zapewnienia usług asystenta osobistego polegających na pomocy asystenta osobom niepełnosprawnym (beneficjentom) w takich czynnościach jak:

 1. wyjście, powrót lub dojazdy w wybrane przez beneficjenta miejsca,
 2. zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału beneficjenta przy ich realizacji,
 3. załatwianie spraw urzędowych,
 4. nawiązywanie kontaktu / współpracy z różnymi organizacjami,
 5. korzystanie z dóbr kultury (kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystawy, itp.),
 6. wykonywanie czynności dnia codziennego.
 • Zaplanowana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 3  osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 600 godzin.

 

WAŻNE

 • W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w Dziale V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 ust. 8
 • Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021.
 • Uczestnik programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
 • Realizacją Programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach – tel. do kontaktu 774600673.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o kontakt z tutejszym OPS.

 

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 do pobrania

Klauzula Informacyjna RODO do zapoznania się