Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach

do mieszkańców gminy Tułowice w związku ze zbliżającą się zimą 2022/2023

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, sytuacja ta jest wyjątkowo niesprzyjająca dla seniorów, osób  niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo, wykluczonych społecznie. Złe warunki atmosferyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób.  Z tego względu zwracamy się do Państwa z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

 

Jednocześnie przypominamy o konieczności bezwzględnego przestrzegania zasad funkcjonowania w okresie epidemii oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz inne służby i instytucje   odpowiedzialne   za   minimalizowanie rozprzestrzeniania się wirusa  SARS-CoV-2.

KTO POTRZEBUJE POMOCY ? 

Seniorzy, osoby samotne,  niepełnosprawne, które niejednokrotnie nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb mogą pozostawać bez opału, odpowiedniej odzieży dostosowanej do warunków atmosferycznych, leków, a także mogą mieć utrudniony dostęp do służby medycznej. Prosimy również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci wychowujące się w rodzinach niezaradnych życiowo, dotkniętych dysfunkcją, które mogą nie mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej do panujących warunków, czy odpowiedniej opieki rodziców. Wieloletnie doświadczenia innych miast i gmin pokazują, że w sposób szczególny na zamarznięcie narażone są osoby będące pod wpływem alkoholu. Zrozumienie problemów i potrzeb tych osób w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka. 

CO ROBIĆ ?

Bardzo Państwa prosimy o zaangażowanie w działania pomocowe, zachęcamy do: 
• alarmowania o zagrożeniach odpowiednich służb działających na terenie naszej gminy, 
•  pomocy międzysąsiedzkiej, szczególnie w miejscowościach, do których istnieje ograniczony dostęp środków komunikacji publicznej, nic nie zastąpi bowiem zwykłej ludzkiej czujności i wrażliwości. 

 

ZATROSZCZ SIĘ TEŻ O NAJBLIŻSZYCH

Apelujemy również do osób, których starsi czy niepełnosprawni rodzice i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. Prosimy, aby w tym trudnym okresie zimowym zabrać te osoby do siebie, pomóc im zabezpieczyć opał, odpowiednią odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służby medycznej. Konieczne są również codzienne odwiedziny tych osób oraz zainteresowanie ich sytuacją. Wskazane jest, aby samotnym rodzicom i dziadkom zabezpieczyć również telefon, dzięki któremu będą mogły w razie potrzeby skontaktować się zarówno z Państwem jak i np. z lekarzem czy innymi osobami. 

 

CEL NASZEGO APELU ?

Jesteśmy przekonani, że podjęte przez Państwa działania, szybkie alarmowanie odpowiednich służb oraz skoordynowanie działań między instytucjami, pozwolą uniknąć tragicznych w skutkach następstw zimy. Zrozumienie tego problemu jest przejawem troski o wszystkich mieszkańców naszej gminy oraz wrażliwości na sprawy osób potrzebujących, najbiedniejszych, niejednokrotnie zepchniętych na margines życia społecznego. Pragnę w tym miejscu podkreślić Państwa ważną rolę we współdziałaniu z instytucjami pomocowymi, ponieważ współdziałanie oraz sprawna wymiana informacji jest gwarantem bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że udział mieszkańców gminy we wsparciu osób potrzebujących jest niezwykle ważny.


W przypadku uzyskania informacji o osobach potrzebujących pomocy na terenie gminy Tułowice prosimy o pilny kontakt: 

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach tel. 77 46 00 671 poniedziałek w godz. 800 -  1600, wtorek-piątek w godz. 700 – 1500 
  2. Urząd Miejski w Tułowicach tel. 77 46 00 154  
  3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANMED” tel. 77 46 00 147
  4. Komisariat Policji w Niemodlinie tel. 77 40 23 653.  Całodobowy kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Niemodlinie tel. 47 862 82 03
  5. Posterunek Policji w Tułowicach tel. 47 862 85 00, poniedziałek  w godz. 1000 -1200 , środa w godz. 1430-1630
  6. Dzielnicowy KP w Niemodlinie tel. 77 40 23 656

 

Telefony alarmowe:

  • Policja – 997, 112
  • Straż Pożarna – 998
  • Pogotowie – 999
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu  512 082 606