Do zadań działu świadczeń rodzinnych należy w szczególności:

 • ustalenie uprawnień do zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego,
 • sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego,
 • weryfikowanie danych dotyczących poszczególnych świadczeń w ciągu okresu zasiłkowego z powodu: uzyskania lub utraty dochodu, zmiany sytuacji osobistej lub rodzinnej mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,
 • podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym sporządzanie i wydawanie decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych przyznanych osobom uprawnionym,
 • przekazywanie organom odwoławczym akt sprawy osób odwołującym się od decyzji administracyjnych,
 • realizacja świadczeń w systemie informatycznym,
 • obsługa programów do ewidencji osób uprawnionych do świadczeń.
 • współpraca z komornikami sądowymi, innymi organami, instytucjami w zakresie realizacji zadań, według właściwości działu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań w sprawie niezależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu realizowanych spraw,
 • sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,
 • prowadzenie analizy wykorzystania środków finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu realizacji zadań,
 • prowadzenie postępowań windykacyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych,
 • przygotowywanie akt spraw zakończonych do archiwizacji,
 • Realizacja innych zadań zleconych przez pracodawcę zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych,
 • Prowadzenie postępowań dotyczących świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka żywego zgodnie z ustawą.