Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach ul. Porcelanowa 8, 49-130 Tułowice

 Z A P R A S Z A

do Punktu Konsultacyjnego

tel. 77/4600673

Pomoc może otrzymać obywatel polski zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej oraz cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, a także obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na pobyt.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.

Tryb przyznania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów: zgłoszenia wniosku, przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i przygotowania planu pomocy, podjęcia decyzji o przyznaniu świadczeń, zawarcia umowy, realizacji świadczeń.