Ośrodek Pomocy Społecznej  w Tułowicach  uprzejmie informuje o pozyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 .

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W Gminie Tułowice osoby zakwalifikowane do Programu będą korzystać ze wsparcia w formie pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  • członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem  niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach. Program będzie trwał do 31 grudnia 2020 roku.

Pozyskana kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej to  30 251,52 zł, a udział własny Gminy Tułowice to 7 488,00 zł

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest zg. z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.