Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodów:

  1. niepełnosprawnemu dziecku,
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 184,42 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  1. osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
  2. jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osób niepełnosprawnych, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;
  3. osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.