• Skargi i wnioski mogą być składane w Ośrodku w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.
 • W przypadku zgłoszenia skargi ustnie, do protokołu, przyjmujący skargę sporządza protokół, w którym zamieszcza datę przyjęcia skargi, imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego, zwięzły opis sprawy i własnoręczne podpisy zgłaszającego i przyjmującego zgłoszenie.
 • W przypadku zgłoszenia skargi pocztą elektroniczną, niezbędne jest podanie imienia i nazwiska skarżącego oraz formy doręczenia odpowiedzi na skargę i adresu komunikacji elektronicznej, jeśli strona wyraziła wolę otrzymania odpowiedzi na skargę w tej formie, zgodnie z obowiązującymi w tej sprawie przepisami prawa.
 • Skargi nie zawierające nazwiska, adresu, i własnoręcznego podpisu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania.
 • O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie forma zewnętrzna lub tytuł.
 • Jeśli z treści pisma nie można należycie ustalić czy jest to skarga, bądź nie można ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie pisma bez rozpoznania.
 • Skarga winna być załatwiona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 • O każdym przypadku nie załatwienia skargi w terminie, określonym w 16 pkt 6, należy zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując termin załatwienia skargi w terminie. O sposobie załatwienia sprawy zawiadamia się skarżącego.
 • W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, zgodnie z art. 239 kpa, organ właściwy do jej rozpatrzenia może potrzymać swoje poprzednie stanowisko, z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadomienia skarżącego.
 • Skargi i wnioski podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków.
 • Skargi i wnioski rozpatruje kierownik.
 • Kierownik Ośrodka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 16.00.