Projekt profilaktyczny „Rodzina na plus”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r. realizował projekt profilaktyczny pt. „Rodzina na plus”.

Celem projektu było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień  i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nasz Projekt jest odpowiedzią na realne problemy i zagrożenia występujące w naszej gminie, ponieważ opracowany został na podstawie:  wyników obserwacji asystenta rodziny, pracowników socjalnych, psychologa, - analizy wniosków wynikających z ewaluacji Projektu profilaktycznego  realizowanego w roku 2017.

  Cele szczegółowe projektu:

  1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień i zjawiska przemocy.
  2. Zmniejszanie rozmiarów problemów, które aktualnie występują.
  3. Promowanie zdrowego stylu życia bez alkoholu, narkotyków i przemocy.

Zadania do realizacji w ramach projektu:

  1. Udzielanie rodzinom, dzieciom, młodzieży dotkniętym patologiami, w których występują lub mogą wystąpić problemy uzależnień, pomocy: opiekuńczo-wychowawczej, społecznej,  psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  2. Zapewnienie poradnictwa i pomocy psychologiczno– terapeutycznej osobom pozostającym w kryzysie m.in. z powodu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie, a także prowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców poprzez działalność w ramach Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego .

Adresatami projektu były  rodziny zagrożone zjawiskiem przemocy, a także  osoby  dotknięte  przemocą  w rodzinie w tym:                              
- 22  dzieci
- 11 osób dorosłych

 Okres trwania projektu:

01.04.2017 r. – 30.06.2017 r.

 Projekt zakładał:

Wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej dotyczącej problematyki alkoholowej i narkotykowej oraz zjawiska przemocy w rodzinie zmierzających w szczególności do ograniczenia skali używania środków psychoaktywnych i stosowania przemocy.

Działania w ramach projektu:

-zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dorosłych,

-warsztaty autoprezentacji dla rodziców ,

- zajęcia edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci,

- wspólne zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i ich rodziców ( Dzień Dziecka– warsztaty w drewnie, wyjazd do kina, podsumowanie projektu – wspólne zabawy, malowanie twarzy ).

Realizacja projektu oparta była głównie na współpracy i aktywnym udziale naszych podopiecznych: rodziców i ich dzieci. Środki na realizację projektu w wysokości 2.500 zł pozyskano z Urzędu Gminy Tułowice w ramach środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych   i Narkotykowych.  Projekt wpisuje się również w założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2020 .