W ramach rządowego Programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023r.” została zawarta umowa w dniu 27 grudnia 2023 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Gminą Tułowice.

Program zakłada dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny za miesiące listopad i grudzień 2023 r. dla asystentów rodziny zatrudnionych na dzień ogłoszenia Programu tj. 22-11-2023r.  

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.

Na realizację Programu w roku 2023 w planie finansowym Funduszu Pracy zaplanowano środki w wysokości nieprzekraczającej 30 mln zł.

Gmina Tułowice otrzymała środki z Funduszu Pracy w dniu 29-12-2023r. za zadania:

  1. dofinansowania dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 1000,00 zł
  2. dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w wysokości 3 753,46 zł

Okres realizacji: od 22 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, w wysokości 2 000,00 zł  w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu tj. 22 listopada 2023r. proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dofinansowanie powinno stanowić maksymalnie do 80 % kosztów wynagrodzenia. Beneficjent powinien zabezpieczyć udział własny w wysokości minimum 20%. Natomiast koszty zatrudnienia asystentów rodziny do 80 % kosztów poniesionych przez gminę (wynagrodzenie wraz z pochodnymi) za okres listopad-grudzień 2023r. Gmina Tułowice otrzymała dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 76,5% kosztów zatrudnienia.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach asystent rodziny otrzymał w/w dofinansowanie w formie jednorazowej ze środków Funduszu Pracy w dniu 29 grudnia 2023r.