Z dniem 31.12.2023 r. zostały wprowadzone przepisy ustawy z 17 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760). W 2024 roku przepisy te dają możliwość ubiegającym się osobom, które spełniają kryterium dochodowe, o wypłatę dodatku osłonowego m.in. na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych.

 

Wniosek o dodatek osłonowy

Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 kwietnia 2024r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Tułowice mogą składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8 oraz elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka, będzie można również go pobrać w formie papierowej w siedzibie Ośrodku.

 

Kto może ubiegać się o dodatek osłonowy?

Świadczenie będzie przysługiwać jednorazowo za okres 01.01.2024 – 30.06.2024r.,  gdy przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym osiągnięty w 2022 r.:

  • nie przekroczy kwoty 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • nie przekroczy 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie również przyznany rodzinie/ osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Taka osoba/rodzina otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie tzw. „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

 

Ile wyniesie dodatek osłonowy?

Biorąc pod uwagę, iż dodatek ma obowiązywać przez pół roku jego wysokość wyniesie 50% kwot, które obowiązywały w całym 2023r. z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc.
Dodatek osłonowy wynosi:

  • 228,80 zł / 286,00 zł* dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 343,20 zł /429,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 486,20 zł /607,75 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  • 657,80 zł /822,25 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

* Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Wypłata dodatków zostanie zrealizowana do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski złożone po 30 kwietnia br. pozostaną bez rozpoznania.

 

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o dodatek osłonowy
  2. Klauzula informacyjna RODO