Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym: Podprogram 2019

                    

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach podjął starania dotyczące realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność będzie wydawana bezpłatnie w Tułowicach ul. Porcelanowa  12 (budynek dawnej Sali gimnastycznej) przez Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Bielice 127 .

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  do  lipca 2020 r.

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach informuje, iż osoby, które zgłosiły się po skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, proszone są o przybycie w dniu 18 lutego 2020 r. (wtorek) w godz. 9.30-12.00 po odbiór artykułów spożywczych.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z  pomocy żywnościowej zamieszkujące na terenie gminy Tułowice proszone są o nawiązanie  kontaktu telefonicznego lub osobistego  z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, ul. Porcelanowa 8, tel. 774600671