Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Zgłoszenie o przyznaniu pomocy w formie usług opiekuńczych, podobnie jak w pozostałych przypadkach kieruje się do pracownika socjalnego z rejonu opiekuńczego. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu osoby, rodziny. Rada Miejska w Tułowicach w formie uchwały ustaliła tabelę odpłatności za usługi opiekuńcze. Pełna odpłatność za jedną  godzinę usługi w dni robocze wynosi aktualnie 25,50 zł., a w sobotę, niedzielę i święta wynosi aktualnie 27,00 zł.

 

 Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze od 01.01.2019r.

Lp. Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego osoby/rodziny określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej w % Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od ceny 1 godziny usługi dla osoby samotnej i samotnie gospodarującej

Procentowy wskaźnik odpłatności ustalony od ceny 1 godziny usługi dla osoby w rodzinie

1. do 100%
bezpłatnie bezpłatnie
2. 101 - 150%
10% 15%
3. 151 - 200%
20% 25%
4. 201 - 250%
30% 35%
5. 251 - 300%
40% 45%
6. 301 - 350%
50% 55%
 7.  351 - 400%
60% 65%
8. powyżej 400%
100% 100%

 

Od dnia 01 stycznia 2009r. usługi opiekuńcze dla podopiecznych z terenu Gminy
Tułowice świadczy Polski Komitet Pomocy Społecznej w Niemodlinie.