Do zadań Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

 • prace związane z prawidłowym przebiegiem wykonywania budżetu,
 • bieżące ewidencjonowanie, księgowanie dochodów i wydatków, wpłat i wypłat wpływających na rachunek bankowy,
 • kompletowanie wyciągów bankowych z poszczególnych kont, uzgadnianie, dekretowanie i przygotowywanie do księgowania,
 • uzgadnianie danych do konstrukcji planów finansowych, przygotowywanie planów,
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 • kontrola formalno- rachunkowa dowodów księgowych,
 • dokonywanie przelewów z wszystkich rachunków bankowych,
 • przygotowywanie danych opracowywanie sprawozdania finansowego zwanego „bilansem”,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji świadczeń prowadzonych przez Ośrodek,
 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Ośrodka i rozliczanie wyników inwentaryzacji,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 • przygotowywanie akt spraw zakończonych do archiwizacji
 • rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz prowadzenie pocztowej książki nadawczej
 • prowadzenie ewidencji oraz wystawianie delegacji służbowych,
 • prowadzenie i obsługa strony internetowej Ośrodka, BIP oraz ePUAP,
 • prowadzenie innych spraw zgodnych z prawem o zamówieniach publicznych i regulaminem zamówień publicznych,
 • Odpowiedzialność za zadania związane z zapewnieniem funkcjonowania kontroli zarządczej,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy i innymi przepisami z zakresu prawa pracy,
 • realizacja innych zadań zleconych przez pracodawcę zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.