Do zadań Działu Pomocy Społecznej należy w szczególności:

 • rozpoznawanie i ustalanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej w Gminie Tułowice,
 • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,
 • zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku,
 • współdziałanie z osobami, grupami, społecznościami mające na celu rozwijanie u nich zdolności i motywacji do rozwiązywania własnych problemów,
 • przyjmowanie indywidualnych zgłoszeń, wniosków o udzielenie pomocy społecznej,
 • rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin w drodze wywiadu środowiskowego i przedkładanie propozycji w zakresie przyznania świadczeń,
 • sporządzanie wymaganej dokumentacji wraz z załącznikami dla celów przyznania świadczeń z pomocy społecznej,
 • udzielanie pomocy w postaci poradnictwa,
 • współpraca z organizacjami społecznymi, kościołem, stowarzyszeniami, osobami prawnymi w zakresie realizowanej przez nich działalności charytatywnej i pomocy społecznej,
 • współdziałanie z placówkami służby zdrowia, lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskową,
 • analizowanie celowości przyznania i prawidłowości wykorzystania środków przez osoby i rodziny, które otrzymują pomoc,
 • wprowadzanie danych osobowych do systemu informatycznego „Pomost,
 • przeprowadzanie wywiadów społecznych celem przyznania dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych i do spraw funduszu alimentacyjnego,
 • prowadzenie pracy socjalnej,
 • sporządzanie kontraktów socjalnych dla celów pomocy społecznej,
 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy społecznej,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych dot. przyznania, odmowy świadczeń z pomocy społecznej,
 • sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych przyznanych osobom uprawnionym,
 • prowadzenie ewidencji odwołań od decyzji administracyjnych i przekazywanie akt w tej sprawie do organów odwoławczych,
 • prowadzenie ewidencji pomocy świadczonej w naturze i w usługach,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie wykorzystania środków z pomocy społecznej,
 • realizacja świadczeń w systemie informatycznym „Pomost”,
 • nadzór nad realizacją gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • przygotowywanie akt spraw zakończonych do archiwizacji,
 • prowadzenie i realizacja prac społecznie użytecznych,
 • praca w przydzielonych rejonach działania,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne.
 • realizacja innych zadań zleconych przez pracodawcę zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.