Na dofinansowanie zadań w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” została zawarta umowa w dniu 10 grudnia 2021 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim, a Gminą Tułowice.

Program zakłada dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy .

Łącznie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na Program zaplanowało środki w wysokości do 8 mln zł.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na asystenta rodziny w Gminie Tułowice wynosi:
2 000,00 zł brutto.

Okres realizacji: od 22 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny, w wysokości 2 000,00 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu tj. 22 października 2021r. proporcjonalnie do wymiaru etatu. Dofinansowanie powinno stanowić maksymalnie do 80 % kosztów wynagrodzenia. Zleceniodawca powinien zabezpieczyć udział własny w wysokości 20%.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Tułowicach asystent rodziny otrzymał w/w dofinansowanie w formie jednorazowej ze środków Funduszu Pracy w dniu 22 grudnia 2021r.