W dniu 24 lutego 2022r.  roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach otrzymał umowę nr 26/OW/2022 z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie  wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

W/w umowa zawarta została pomiędzy Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim, a Gminą Tułowice reprezentowaną przez Panią Ewę Ziubrzycka – Bień Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach.

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 58 752,00 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 58 752,00.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Cel programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)  albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  w Gminie Tułowice realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – limit godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego to 240.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, która uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

W pierwszej kolejności usługi będą przyznane osobom, które uzyskały najniższą punktację w skali FIM. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Wnioski rozpatrywane będą na bieżąco do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

Gmina Tułowice zaplanowała 1 440 godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego  dla 6  osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługi świadczone w ramach opieki wytchnieniowej ułatwią opiekunom podejmowanie innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oraz poprawią komfort ich życia i ogólny stan zdrowia.

WAŻNE !

  • W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł, o którym mowa w Dziale V. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022  ust. 6.
  • Uczestnik Programu za usługę opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.
  • Realizacją Programu zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Tułowicach – tel. do kontaktu 774600673.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022r. proszone są o kontakt z tutejszym OPS.

Podstawa prawna:

  • art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

 

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022

Klauzula informacyjna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022