Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt działalności Ośrodka. W szczególności do zadań Kierownika należy:

 • ogólne kierownictwo Ośrodkiem,
 • kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników,
 • czuwanie nad planowym, terminowym wykonywaniem zadań Ośrodka,
 • dbanie o właściwy podział zadań i obowiązków w Ośrodku oraz odpowiedni poziom organizacji pracy,
 • reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji administracyjnych, aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji,
 • dbałość o dobór kadry i podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • dysponowanie i nadzorowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym,
 • udzielanie upoważnień do zastępstw w zakresie wykonywania wybranych czynności służbowych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków klientów Ośrodka,
 • wykonywanie zadań administratora danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów uchwał dotyczących działalności Ośrodka,
 • prowadzenie innych spraw zgodnych z prawem o zamówieniach publicznych i regulaminem zamówień publicznych,
 • realizacja innych zadań zleconych przez pracodawcę zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

W ramach nadzoru i kontroli do zakresu działania Kierownika należy:

 • stała kontrola i koordynacja pracy podległych pracowników,
 • czuwanie nad poziomem dyscypliny pracy,
 • sprawdzanie wykonania przez podległych pracowników poleceń i zadań,
 • opracowanie planów, zakresów działania oraz analiza sprawozdań z działalności Ośrodka,
 • prowadzenie działań związanych z kontrolą zarządczą,
 • nadzór nad przestrzeganiem w Ośrodku ustawy o ochronie danych osobowych,